ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Hieronder vindt de klant opgave van de gegevens van A+MUZE (verder A+MUZE):
Linde MYNCKE
A+MUZE (handelsnaam)
Koning Albertstraat 56/301
2800 Mechelen
BTW BE0874.491.523

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Alleen deze algemene voorwaarden van A+MUZE beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de
voorwaarden van de klant van A+MUZE. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van
de klant van A+MUZE, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Alle door A+MUZE gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
A+MUZE is slechts gebonden door een offerte indien de aanvaarding door de klant binnen de 30 dagen zonder voorbehoud of
wijziging aan A+MUZE is bevestigd. A+MUZE zal de (potentiële) klant zo spoedig mogelijk per e-mail informeren op het door de
betreffende klant aangegeven e-mailadres m.b.t. het concrete programma.

4. PRIJZEN
Prijzen zijn niet bindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst of in een offerte voor een periode van 30 dagen. De door
A+MUZE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een
programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. BETALING EN FACTURERING
A+MUZE zendt de klant facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en
producten. A+MUZE is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door klant aangegeven e-mailadres. De klant dient de
verschuldigde bedragen inclusief BTW binnen een termijn van 30 dagen en uiterlijk voor de datum van aanvang van het traject
te voldoen op de zetel van A+MUZE, behoudens andersluidende overeenkomst. Indien voor de levering van diensten of
producten vooruit moet worden betaald, kan de klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van
het verschuldigde aan de klant heeft plaatsgevonden. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder
voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is
aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire
schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum
50,00 EUR per factuur zal bedragen. Elk protest op de facturen van A+MUZE moet schriftelijk gemeld worden aan A+MUZE
binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT BIJ DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA
De klant dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door A+MUZE gevraagde en/of voor de
training/coaching benodigde essentiële informatie. De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de
periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

7. RECHTEN VAN A+MUZE
A+MUZE is gerechtigd:
a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten.
Geaccepteerde klanten ontvangen hiervan bericht, zonder dat A+MUZE gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun
betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde klant te weigeren om redenen eigen aan A+MUZE. De betreffende klant ontvangt
hiervan bericht, zonder dat A+MUZE gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en
reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden terugbetaald.

8. ANNULERING
De klant is gerechtigd deelname door hem/haar te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma
op te zeggen. Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te
geschieden door de klant door middel van een aangetekende brief aan het adres van A+MUZE. Bij annulering/opzegging door de klant tot 14 dagen voor aanvang van een programma is de klant, behoudens overmacht, gehouden tot 50% annuleringskost,
gebaseerd op de totaalprijs voor het respectieve traject.

Bij annulering/opzegging door de klant na 14 dagen voor aanvang van het programma of tijdens de looptijd van het programma
is de klant, behoudens overmacht, gehouden tot 100% annuleringskost, gebaseerd op de totaalprijs voor het respectieve traject,
desgevallend onder aftrek van de reeds betaalde bedragen. Bij annulering/opzegging van deelname aan een programma is
A+MUZE gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere klant aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het
staat A+MUZE vrij om een vervangende deelnemer aangeboden door de klant al dan niet te accepteren. A+MUZE is gerechtigd
om zonder opgave van redenen een programma of traject tussentijds te annuleren. De klant heeft, behoudens in geval van
overmacht, recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
A+MUZE spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat
hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop A+MUZE geen invloed kan uitoefenen. A+MUZE heeft derhalve geen
resultaatsverbintenis. A+MUZE is niet aansprakelijk jegens de klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de
nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een
overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of grove fout van A+MUZE. De
aansprakelijkheid van A+MUZE is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening
is gebracht. A+MUZE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen
die door A+MUZE belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden. A+MUZE is gerechtigd om derden in te schakelen voor de
uitvoering van de overeenkomst.

10. PRIVACY
Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van A+MUZE
worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in
overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant
verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien
van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de A+MUZE overmaakt. A+MUZE verwerkt de persoonsgegevens in
overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is In bijlage.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten betreffende door A+MUZE ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures,
programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-zines, e-mails,
modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van A+MUZE en gehanteerde
software berusten bij A+MUZE of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Het
intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in de hierboven vermelde paragraaf genoemde uitingen worden
niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van A+MUZE is het niet toegestaan om enig door A+MUZE aan haar geleverd concept, materiaal of informatie
geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter
beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige
aanduiding omtrent rechten uit door A+MUZE geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

12. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
Indien:
a. klant niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens A+MUZE heeft voldaan;
b. klant zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of uitstel van betaling vraagt;
c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot vereffening van de klant of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
van de klant;
d. klant, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens
A+MUZE, heeft A+MUZE het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere)
deelname van klant aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten,
onverminderd verdere rechten van A+MUZE op grond van de wet. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die
naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende
vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

13. DEELBAARHEID
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de
bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen
over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht
mogelijk benadert.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de
Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton
Mechelen, bevoegd.

Winkelwagen
Scroll naar boven