Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2021.
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons immers
persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk
omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.

De privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.aplusmuze.com en https://
imactacademie.be beheerd door A+ Muze, met zetel te Koning Albertstraat 56/301, 2800 Walem en
met ondernemingsnummer 0874.491.523 (hierna “A+ Muze ” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten, website en online leerplatform aanvaardt u onvoorwaardelijk
deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan
niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, persoonlijke gegevens
(zoals geboortedatum en geslacht), referenties (paswoorden, logins).

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te
verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel
mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de
website bekijkt te registreren.


Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine
informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw
computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter
verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de
gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden
(login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u
deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.
U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat
de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt
• Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
• Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector,
om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
• Om onze werking en service te evalueren
• Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming, op de noodzaak
van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting
of omwille van een gerechtvaardigd belang.


Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te
verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die
voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening,
handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of
bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze
privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze
aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de
verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:
• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
• in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het
geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop
zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een
correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die
overeenstemt met deze privacyverklaring.

Links met andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website.
We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet
aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via
één van de links op onze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere
essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste
contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.


Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang en verbetering
Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te
verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@aplusmuze.com of per post op het
adres van de hoofdzetel.

Recht om gegevens te wissen
U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake
gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden
met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@aplusmuze.com of per post op het
adres van de hoofdzetel.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw
persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de
mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde –
geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer
kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar
privacy@aplusmuze.com of per post op het adres van de hoofdzetel.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze
richten aan privacy@aplusmuze.com of per post op het adres van de hoofdzetel. Wij verbinden ons
ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u
daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


Zijn uw gegevens veilig bij ons?
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om
uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en
onthullingen.


Wijzigingen van de privacyverklaring
Wijzigingen van de privacyverklaring worden meegedeeld via de website www.apluzmuze.com


Contact opnemen
Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de
door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:
Adres: Koning Albertstraat 56/301, 2800 Walem
E-mail: privacy@aplusmuze.com

Winkelwagen
Scroll naar boven